Wsparcie dla dzieci

pomoc w rozwoju emocjonalnym najmłodszych

Wczesne wspomaganie rozwoju

Bezpłatny program wczesnego wspomagania rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci z określoną niepełnosprawnością.

Organizowane jest dla dziecka z określoną niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie tego wspomagania wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI)

Terapia integracji sensorycznej to zajęcia prowadzone na odpowiednio przystosowanej sali. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Przedmiotem zajęć z terapii SI jest wyrównanie deficytów wskazanych w diagnozie.

Terapia zaburzeń procesów sensorycznych to dostarczanie właściwych doświadczeń sensorycznych pozwalających dziecku wykształcić więcej zachowań adaptacyjnych. Zajęcia trwają około 50 minut i są zakończone krótkim omówieniem bieżących postępów.

Terapia przetwarzania słuchowego metodą Warnkego

Cena: od 160 zł

Czas trwania: Terapię można rozpocząć już od 6. roku życia dziecka.

 Dla kogo jest przeznaczona terapia metodą Warnkego?

Grupami docelowymi, do których jest kierowana terapia metodą Warnkego, są:

 • dzieci z problemami w nauce czytania i pisania,
 • dzieci z trudnościami w nauce,
 • uczniowie z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej; osoby, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
 • osoby z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
 • osoby z problemami w lateralizacji (asymetrii czynnościowej lewej i prawej strony ciała),
 • osoby z problemami logopedycznymi (np. trudności z wymową),
 • osoby dorosłe chcące poprawić umiejętność czytania i pisania.

Metoda Warnkego składa się z dwóch integralnie ze sobą powiązanych procesów: diagnozy oraz terapii, która wykonywana jest pod kontrolą terapeuty.

Jak długo trwa terapia metodą Warnkego?

Terapia podzielona na dwie części.

W pierwszym etapie dążymy do redukcji nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Wtedy terapia polega na pracy z terapeutą raz w tygodniu oraz indywidualnych treningach w domu przez ok. 2-4 miesięcy.

W drugim etapie, po osiągnięciu celów założonych w fazie pierwszej, dążymy do ich utrwalenia oraz udoskonalenia komunikacji międzypółkulowej. Na tym etapie terapia polega wyłącznie na spotkaniach z terapeutą. W przypadku dzieci najczęściej trwa tyle miesięcy, ile dziecko ma lat.

 

Diagnoza przetwarzania słuchowego metodą Warnkego

Cena: od 300 zł

Czas trwania: 40 – 60 minut

Diagnozę przetwarzania słuchowego wykonujemy na jednym spotkaniu trwającym ok. 40-60 minut. Warunkiem przeprowadzenia badania jest dostarczenie informacji na temat słuchu fizjologicznego – takie badanie jest wykonywane audiometrem tonalnym.

Badanie obejmuje:

– badanie typowych funkcji centralnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu firmy MediTECH Electronic GmbH,

– przesiewowe badanie ruchu gałek mięśni ocznych,

– badanie czytania,

– opis badania,

– opis wskazówek do pracy z dzieckiem w domu i szkole.

 

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana reedukacją albo zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Logarytmisie

Zajęcia proponują takie połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, by rozwijać mowę i możliwie najwięcej umiejętności poznawczych i takich procesów myślowych, które gwarantują w przyszłości doskonały start do podjęcia nauki w szkole i powodzenia w nauce. A wszystko to oprawione w zabawę, której atrakcyjność nie tylko rozwija zainteresowania dzieci, ale również podwyższa motywację, pewność siebie, zdolności skojarzeniowe, rozwija koncentrację uwagi i pamięć.

Mały poliglota (6 msc-2 lata)

Zajęcia służące oswajaniu dzieci z językiem angielskim poprzez zabawy, piosenki, działania plastyczne. Poprzez uruchomienie wszystkich zmysłów dzieci będą zapoznawały się z nowym językiem w przyjazny i efektywny sposób
1 spotkanie 90 minut

 

Z emocjami na bakier (zajęcia dla rodziców i dzieci przedszkolnych)

Zajęcia mające na celu naukę wyrażania i nazywania emocji, głównie tych trudnych, umiejętności wyciszania się i uspokojenia.
1 spotkanie 90 minut

 

Gimnastyka korekcyjna

Najczęściej gimnastykę korekcyjną prowadzi się w przypadku dzieci, u których ortopeda stwierdzi wady postawy, czyli dysproporcje, asymetrie i nieprawidłowe ustawienie niektórych części ciała.
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci to ćwiczenia, których celem jest profilaktyka oraz leczenie wad postawy u najmłodszych. Polega na wzmacnianiu i uelastycznianiu konkretnych partii mięśni, poprawie ich wytrzymałości oraz na kształtowaniu i utrwalaniu nawyków dotyczących utrzymywania prawidłowej postawy. Ważnym elementem tego rodzaju gimnastyki są ćwiczenia oddechowe.

Zajęcia sensoryczne

Zajęcia wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej.
„Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania, smakowania i wąchania, ruszania się i huśtania/bujania, nieskrępowanego poznawania świata wielozmysłowo”
12 spotkań po 90 minut

Promyczkowy Klub Malucha

Opiekujesz się dzieckiem w domu i czasem brakuje Ci już pomysłów? Chciał(a)byś porozmawiać, wypić kawę i podzielić się doświadczeniami z innymi dorosłymi opiekunami?

Zapraszamy w każdą środę maluszki w wieku 8-18 miesięcy z mamą/tatą/opiekunem o godzinie 11.00 ?? ????? ???????!

Wspaniale wyposażona ???? ??Ś?????????? Ś????? zaprasza do zabawy !!!

Trening umiejętności społecznych

TUS jest programem służącym do celowego i zaplanowanego uczenia różnych umiejętności społecznych, poznawania celu i sensu zachowań ludzkich. Adresowany jest do osób, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki pracy w małej grupie, uczestnicy mogą przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

Podczas treningu uczestnicy uczą się:

 • rozpoznawać przeżywane emocje,
 • reagować w zdrowy sposobów w różnych sytuacjach,
 • jak rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne związane z odczuwanymi emocjami,
 • dostrzegać i prawidłowo stosować właściwe zachowania,
 • mogą oduczyć się zachowań nieakceptowanych społecznie, czyli niewłaściwych.

Trening daje możliwość przećwiczenia, modelowania i w efekcie zmiany zachowań, które sprawiają dziecku trudności. Dzięki nabywaniu i podnoszeniu umiejętności społecznych, czyli ćwiczeniu konkretnych zachowań stosowanych w danych sytuacjach, uczestnicy uczą się właściwych zachowań i tego, jak skutecznie korzystać z nich w różnych sytuacjach. Uczestnicy mogą przeżyć pozytywne doświadczenia w grupie rówieśniczej, co zwiększa szansę na powtarzanie właściwych zachowań w gronie rówieśników, poza grupa terapeutyczną.
Zajęcia odbywają się w grupach 4-6 osobowych. Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Kwalifikacja do grupy odbywa się w trakcie jednorazowej konsultacji psychologicznej u specjalisty prowadzącego trening.

12 spotkań po 90 minut.

Diagnoza i Terapia logopedyczna

Istotnym elementem rozwoju dziecka jest nabywanie mowy. Jeżeli umiejętność ta budzi Twoje wątpliwości skorzystaj z pomocy logopedy! W naszej poradni diagnoza wykonywana jest w oparciu o standaryzowane narzędzia diagnostyczne.
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna pozwala ocenić:

 • budowę i sprawność narządów artykulacyjnych,
 • słuch fizyczny i fonemowy,
 • sposób oddychania (tor oddechowy),
 • czynności funkcji pokarmowych (gryzienie, żucie, połykanie),
 • rozumienie i nadawanie mowy,
 • kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowo-społeczne, a także funkcje poznawcze,
 • artykulację (tempo, płynność, prozodię oraz realizację poszczególnych głosek),
  percepcję wzrokową i słuchową.

Rzetelna diagnoza stanowi podstawę do ułożenia indywidualnego planu terapii dla dziecka.

Diagnoza psychologiczna

Zadaniem diagnozy psychologicznej jest dokonanie opisu nieprawidłowości w zakresie zachowania i funkcjonowania osoby w różnych sytuacjach życiowych oraz określenie stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w powstawaniu tych zaburzeń.
Cele te są realizowane w oparciu o obserwację zachowania, wywiad, rozmowę, które pozwalają na postawienie hipotez co do przyczyn nieprawidłowości oraz wykonane testy psychologiczne, które umożliwiają sprawdzenie hipotez. W przypadku diagnozy neuropsychologicznej postępowanie jest ukierunkowane na wykazanie obecności deficytów i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, które przyczyniają się do powstawania nieprawidłowości w zakresie zachowania i funkcjonowania.
Przy pomocy standaryzowanych skal i testów dokonujemy pomiaru poziomu inteligencji, oceny procesów poznawczych (pamięci, uwagi, postrzegania i myślenia) w tym diagnozy neuropsychologicznej, diagnozy kształtujących się cech osobowości, diagnozy relacji rodzinnych i szkolnych, funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Badania te mogą być wykonywane zarówno u osób zdrowych, jak i prezentujących różnego rodzaju zaburzenia – w takiej sytuacji są one zazwyczaj elementem uzupełniającym diagnozę psychiatryczną.
Diagnozę wykonują wykwalifikowani i doświadczeni psycholodzy, w większości pracownicy renomowanych ośrodków klinicznych.
Badanie psychologiczne zazwyczaj realizowane jest w czasie jednej 90 minutowej wizyty, w szczególnych przypadkach w celu pogłębienia diagnozy może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, co wiąże się z umówieniem się na kolejną wizytę.

Na pierwszą wizytę należy przynieść całą dotychczasową dokumentację psychologiczną.
90-minutowa diagnostyczna wizyta psychologiczna lub neuropsychologiczna (wykonanie testów + sporządzenie na ich podstawie opinii psychologicznej lub neuropsychologicznej) cena – 300 złotych

Terapia Psychologiczna

W poradni prowadzimy psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Z założenia jest to interwencja krótkoterminowa, ukierunkowana na zmianę sposobu myślenia i zachowania. Jest leczeniem wskazanym w przypadku zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju (depresyjnych), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (nerwica natręctw), zaburzeń pod postacią somatyczną (somatyzacyjnych), zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeń tikowych. Może również być stosowana u osób z zespołem Aspergera.
Ważnym obszarem zastosowania technik poznawczo-behawioralnych jest również zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia zachowania oraz inne zaburzenia eksternalizacyjne.
W poradni zatrudnieni są psychoterapeuci pracujący przede wszystkim w nurcie poznawczo-behawioralnym, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), bądź będący w trakcie szkolenia. Są to osoby posiadające bogate doświadczenie w pracy z pacjentami w wieku rozwojowym.

90-minutowa wizyta psychologiczna rozpoczynająca diagnozę (przed rozpoczęciem psychoterapii) – 160 złotych
90- minutowa wizyta psychologiczna poza siedzibą poradni (w domu, szkole) – 250 złotych
50-minutowa wizyta terapeutyczna (psychoterapia) – 150 złotych

Kontakt

Masz pytania lub chcesz umówić się na wizytę? Napisz do nas wiadomość lub zadzwoń. Możesz użyć również bezpośredniego formularza!

Nasze dane

508 234 200

ul. Kołobrzeska 27, 10-431 Olsztyn

Pon-Pt 8.00- 16.00

kontakt@poradniapromyczek.pl